Close Notification Open Notification

Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.reverso.bg

1. ДЕФИНИЦИИ

Термините, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Сдружение „Училище за приключения Реверсо“ – „Реверсо”, или „Организацията”, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, ЕИК 131137891, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Ц. Радославов 7, вх.Б

„УЕБСАЙТ“ – всяка интернет страница, публикувана на домейна www. reverso.bg, както и на каквито и да било поддомейни на последния.

„ИНТЕРНЕТ БРАУЗЪР” – Компютърна програма, която дава достъп на потребителя до интернет пространството и неговото използване.

„ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, което посещава и разглежда сайта www. reverso.bg, независимо дали използва или закупува предлаганите в него услуги.

„БИЗНЕС ПАРТНЬОР/ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ” – Партньор на Училище за приключения Реверсо, с когото той има подписан договор за предоставяне на интернет платформа в сайта www. reverso.bg с цел реклама на оферти, предлагащи услуги.

„ПЛАТФОРМА” – Съвкупност от интернет решения и система, която улеснява достъпа на Потребителя до среда, предлагаща оферти на бизнес партньори.

„ОФЕРТА” – Изгодни условия за достъп на Потребителя до притежанието и използването на определена услуга, предоставена от Училище за приключения Реверсо или негов бизнес партньор на уебсайта www.reverso.bg. Всяка оферта притежава свои собствени конкретни условия и чрез закупуването и, потребителят автоматично се съгласява с тях, както и с текущите Общи условия за ползване на уебсайта www.reverso.bg

„ УСУЛГА” – услуга, предоставена от бизнес партньора на собственика на сайта Училище за приключения Реверсо, или от него самия, валидна и готова за ползване от името на потребителя след заплащането и по банков път.

„ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ“ – всеки договор за ползване на услуги, сключен между Училище за приключения Реверсо и Потребителя съгласно изискванията на Българското законодателство.

„ДОСТАВЧИЦИ“ – трети лица, с които Училище за приключения Реверсо има договорни правоотношения за доставка на услуги.

„СЪДЪРЖАНИЕ“ – всички статични изображения, динамични изображения, описания, текст и/или мултимедии, както и всякакви други елементи, публикувани на Уебсайта.

„ЛИЧНИ ДАННИ“ – всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

2.1. Настоящите условия са споразумение между www.reverso.bg и Вас като Потребител. Моля внимателно прочетете условията за ползването и достъп до Уебсайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте Уебсайта.
Тези Общи условия представляват договор между всеки Потребител на Уебсайта www.reverso.bg и фирмата, чиято собственост е този сайт.

2.2. Използването на Уебсайта, включително, но не само осъществяването на достъп до него, посещаването или разглеждането на Съдържанието или на Услугите и покупката на Услуги, се осъществяват в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия.

2.3. Всяко дееспособно физическо лице, което съгласно приложимото законодателство може да сключва договори за услуга с обвързващо действие, може да стане Потребител по смисъла на настоящите Общи условия.

2.4. Настоящите условия се явяват споразумение между нас (сайта www.reverso.bg и фирмата, чиято собственост е този сайт и Вас като Потребител.
Всяко достъпване на сайта, под каквато и да било форма ви обвързва с настоящите Общи Условия.

3. КАКВО Е REVERSO.BG

Reverso.bg е платформа обединяваща оферти на доставчика на услуги Бългериън роудс, както и собствени оферти, неизискващи туроператорски лиценз съгласно българското законодателство.
Уебсайтът предоставя своята рекламна платформа за оферти на свои бизнес партньори, с които има сключен договор.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Страни по следните Общи условия са Училище за приключения Реверсо и всеки Потребител, който зареди сайта http://www. reverso.bg

4.2. При използване /зареждане на сайта www. reverso.bg, потребителят изрично се съгласява с настоящите Общи условия за ползване.

4.3. При извършване на покупка от своя страна, клиентът се съгласява с посочените общи условия и общите условия на всяка оферта, като по този начин сключва Договор с предоставящия услуга.

4.4. Поради спецификата на дейността и предлаганите услуги Училище за приключения Реверсо може да не е в състояние да потвърди резервация, дори тя да е заплатена от клиента. В такива случаи Училище за приключения Реверсо възстановява в най-кратки срокове заплатената резервация.

4.5. Училище за приключения Реверсо не заменя вече заплатена от клиента оферта с друга подобна, освен ако не се договори изрично с клиента.

4.6. В случай на невъзможност за изпълнение на дадена оферта от страна на доставчика й, Училище за приключения Реверсо процедира по следните 3 начина: (i) предлага замяна на закупената услуга с друга услуга на същата или по-висока стойност; (ii) предлага промяна на датата за използване на услугата и (iii) възстановява пълния размер на сумата, заплатена за покупката от Потребителя, в най-кратки срокове.

4.7. Договорът за услуга се смята за сключен след подписването му от двете страни само при условие че резервацията не е отхвърлена по каквато и да било причина от Училище за приключения Реверсо. Резервацията за всяка една оферта подлежи на потвърждение от страна на Училище за приключения Реверсо.

4.8. Договорът за предоставяне на услуги се сключва на български език.

4.9. Потребителят се съгласява, че Училище за приключения Реверсо има право да се свързва с него/нея чрез изпращане на имейл или по друг начин, във връзка с потвърждаването или с други обстоятелства, отнасящи се до изпълнението на който и да било Договор за туристически услуги.

5. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1. Потребителят не е длъжен да се регистрира в Уебсайта, за да може да се възползва от предлаганите услуги. Нерегистрираният Потребител може да резервира услуги в Уебсайта, а при желание да ги закупи чрез банков превод.

5.2. Този Потребител, който желае да резервира услуга, трябва да попълни кратка форма за резервация в системата на сайта www.reverso.bg
В нея той попълва своите реални и актуални данни: име, телефон, e-mail.

5.3. Общите условия важат за всеки Потребител на Уебсайта, независимо дали последният има резервация или не.
Всеки, който зареди в своя интернет браузър сайта http://www.reverso.bg автоматично заявява своето съгласие с настоящите Общи условия.

6. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

6.1. Като поставя отметка в кутийката „Съгласен съм да получавам промоционални, рекламни и други търговски съобщения от Училище за приключения Реверсо при извършване на резервация, Потребителят изрично се съгласява да получава рекламни материали, предложения и/или други съобщения от Училище за приключения Реверсо във връзка с Услугите.

6.2. Ползвателят може към всеки един момент да откаже да получава за в бъдеще рекламни материали или други търговски съобщения (право на отказ) като последва нарочната Интернет връзка, посочена във всяко търговско съобщение, което е получено по електронна поща от Училище за приключения Реверсо;

6.3. С оглед избягване на всякакво съмнение, отказът от страна на Потребителя да получава каквито и да било рекламни материали, предложения или други търговски съобщения не представлява отказ от страна на Потребителя да спазва настоящите Общи условия и не освобождава Потребителя от неговите/нейните задължения по Договора за извършване на услуги.

7. НАЛИЧНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

7.1. Училище за приключения Реверсо има възможност да предостави услуга, само при условие че условията за изпълнението и са налични при Училище за приключения Реверсо или неговите Доставчици на услуги.

7.2. В случай че Училище за приключения Реверсо не може да предостави съответната услуга поради независещи от него причини, Училище за приключения Реверсо незабавно уведомява Потребителя за това.

7.3. При вече заплатена и потвърдена резервация, но отказ от страна на Потребителя да се възползва от нея, суми не се възстановяват.

8. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

8.1. Цените на услугите са в българси лева и се дават в описанието на съответната оферта и включват ДДС и всички останали данъци и такси, които се изискват по силата на закона.

8.2. Училище за приключения Реверсо си запазва правото да променя цените по всяко време.

8.3. Цената може да бъде платена посредством един от следните начини за плащане:
а). Чрез банков превод. В основанието за плащане записвате името на услугата, която заплащате.
б). В брой в офиса на Училище за приключения Реверсо

8.4. Независимо от избрания начин на плащане Потребителят трябва да заплати капаро (предплата) в размер на една трета от сумата за услугата до 25 дни преди настъпване на началната дата на услугата и останалите две трети (последващо плащане) от дължимата сума при потвърдена от доставчика услуга в срок до 7 дни преди началната дата на услугата.

8.5. При отказ от резервация и ползване на услуга за която е дадена предплата в размер на една трета от общата сума, до 15 дни преди началната дата на настъпване на услугата парите се възстановяват на Потребителят, при отказ от ползване на услугата, когато остават по малко от 15 дни до настъпването и, парите не се възстановяват на Потребителят.

8.6. Всички разходи, явяващи се като допълнителни за сайта reverso.bg като банкови такси, такси за куриер и други се поемат доброволно от клиента.

9. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Всички спорове по изпълнение на Договор за услуга ще се решават с взаимно съгласие на страните, в случай че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

9.2. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 5 дни след завършване на услугата.

9.3. Училище за приключения Реверсо се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

10. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

10.1. Училище за приключения Реверсо може едностранно да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на съответния документ се качва на Уебсайта.

10.2. Училище за приключения Реверсо не е длъжен да уведомява Потребителите за настъпили промени в Общите условия на Уебсайта. Задължение на Потребителите е периодично да следят и проверяват за новости. Всички промени в Общите условия влизат в сила с публикуването им на Уебсайта, като всяко последващо посещение и употреба на сайта от страна на Потребителите представлява съгласие с новите условия.

10.3. Настоящите Общи условия, заедно с всички последващи техни изменения се публикуват на следния интернет адрес: www.reverso.bg.

10.4. Всички Договори за извършване на услуги, сключени от Потребителя, се изпълняват в съответствие с и се подчиняват на версията на Общите условия, която е в сила към момента на закупуване на услугата.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Нито Училище за приключения Реверсо, нито Потребителя носят отговорност за неизпълнение на своите задължения по договора за ползване на Уебсайта или който и да било Договор за усулга, в случай че неизпълнението се дължи на непреодолима сила (форс мажор). Страната, която е засегната от съответните форсмажорни обстоятелства, е длъжна незабавно да уведоми другата страна за въпросните обстоятелства и да предприеме разумни мерки, за да сведе до минимум вредите и загубите, причинени вследствие на тях. В случай, че действието на непреодолима сила (форс мажор) продължи повече от 30 (тридесет) календарни дни, всяка страна има право да прекрати съответния договор, без да дължи никакви обезщетения за това.

11.2. Потребителят може да осъществява връзка с Училище за приключения Реверсо на следните адрес, имейл и телефон за контакт: Адрес: Република България, гр. София, ул. Цветан Радославов 7, вх Б – Училище за приключения Реверсо; Email: mail@reverso.bg, тел: 0888 77 99 79.

11.3. Всички писмени уведомления, които подлежат на връчване по силата на настоящите Общи условия, се предоставят лично или се изпращат чрез електронна поща, по куриер или по пощата с обратна разписка. Освен ако в настоящите Общи условия не е предвидено друго, всички подобни уведомления или други съобщения се считат връчени в същия ден, в който са изпратени чрез електронна поща, или на датата, в която действително са получени от своя адресант, когато са изпратени с куриер или съответно, на датата, посочена на обратната разписка, когато са изпратени по пощата.

11.4. Училище за приключения Реверсо си запазва правото да не отговаря на всички искания или други съобщения, изпратени му от страна на Потребителите, доколкото това не се изисква съгласно настоящите Общи условия.

11.5. Обявяване на която и да било разпоредба от настоящите Общи условия за недействителна или неприложима не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

11.6. Настоящите Общи условия и всички Договори за услуги се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за услуги се разрешават от компетентните български съдилища.