Close Notification Open Notification

За Реверсо


НАШАТА МИСИЯ

Да помагаме на младите хора да преоткриват простите и красиви неща в живота, за да бъдат щастливи, научавайки повече за себе си и за света около тях.
Екипът ни вярва в добротата и вътрешната красота на всички млади хора, и знае че утрешната съдба на човечеството се определя от това, дали те са имали шанс да ги открият в себе си.
Ние знаем, че всяка човешка личност е уникална и оставя отпечатъка си върху тази съдба.
Всяко дете има нужда от добри приключения за да израства и да се развива.
Затова организираме детски лагери с приключенски програми

МЕТОДЪТ

Учене чрез опит
Обучението чрез преживяване е цялостен и интегриращ процес, основан на самото осмисляне на преживяното. Методът цели преработването и осмислянето на натрупаните преживявания и превръщането им в използваемо знание.

Процесът се подпомага от инструкторите , които не само вървят “ръка за ръка” с участниците по време на нашите приключенски програми и се грижат за тяхната безопасност и ги мотивират, но и предизвикват дискусии, за това което се е случило, като им помагат да се поучат от преживяното.


СТАТУТ

Училище за приключения „Реверсо” е независимо и неправителствено сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза. Нашата организация обединява усилията на хора, решени да работят за възпитанието, придобиването и усъвършенстването на разностранни умения и възгледи, потребни на младите хора в живота, както и за социализацията и интеграцията на деца, живеещи в риск.

Дейността на сдружението се осъществява според разпоредбите на действащото законодателство на Република България, устава на сдружението и решенията на неговите управителни органи.

Дейността на Училище за приключения „Реверсо” и курсовете, които провежда са одобрени и се подкрепят от Министерство на образованието и науката

mon

НАШИТЕ ЦЕЛИ

1 Да помагаме на младите хора да откриват приятелството сред връстниците си, чрез провеждане на образователни и приключенски програми сред природата;

2 Да помагаме в изграждането на междуличностните отношения на подрастващите;

3 Да работим за натрупване на знания, умения и навици, свързани с реалния живот на младите хора, като подкрепяме изграждането на стабилен социален мироглед;

4 Чрез образователни курсове и приключенски програми сред природата се стремим да помагаме на младите хора да преодоляват трудностите заедно, да комуникират и да се сплотяват пред предизвикателствата, както и да развиват отговорност към природата и заобикалящият ги свят;

5 Да осъществяваме образователни курсове и програми, подпомагащи социализацията и интеграцията на деца, живеещи в риск;

6 Да работим за формирането на природозащитна култура сред младите хора.