Close Notification Open Notification

Условия


Общи условия за записване и участие в екскурзиите и други туристически услуги и програми на туроператора Ар енд би адвентчър ООД

 

1. Резервация и записване

1.1 Резервациите могат да бъдат направени през сайта www.reverso.bg чрез попълването на онлайн форма.

1.2 Туроператорът потвърждава резервацията от онлайн формата и изпраща по имейл линк към настоящите Общи условия и Договор за предоставяне на туристическа услуга.

1.3 Туроператорът изпраща и формуляр за съгласие и здравна анкета от родител, ако участникът е под 18г., които клиентът трябва да носи със себе си при тръгване на групата.

1.4 Клиентът потвърждава резервацията с попълването на “Форма за записване”, подписването на Договор за туристическа услуга, с което приема и настоящите Общи условия и внасянето на депозит или цялостно плащане до 5 работни дни от потвърждението на Туроператора.

2. Цени, начин на плащане, сроковете

2.1 Цените включват само услугите, изброени в програмата на всяка екскурзия.

2.2 Начин на плащане – плащането се извършва по банков път.

Плащането може да бъде еднократно или разсрочено – чрез внасяне на депозит и окончателно плащане.

2.3 Всички цени са в български лева.

2.4 Резервацията е валидна при заплащане на 50% депозит или 100% от стойността и до 5 работни дни.

2.5 Заплащането на 100% от стойността на пакета се извършва до 7 дни преди началната дата на пътуването.

2.6 При наличие на свободни места записване се извършва и след посочения срок.

3. Отстъпки

3.1 Братя и сестри, записани на един и същ лагер имат по 5% отстъпка.

3.2 Деца, записани за трети или следващ лагер за сезона ползват 5% отстъпка.

4. Отказ от пътуване, прехвърляне на права и рекламации

4.1 За отказ от пътуване от 30 и повече дни преди пътуване клиентът не дължи неустойка.

4.2 За отказ от пътуване от 15 до 29 дни клиентът дължи 25% неустойка от внесения депозит.

4.3 За отказ от пътуване от 8 до 14 дни клиентът дължи 50% неустойка от внесения депозит.

4.4 За отказ от пътуване до 7 дни преди началото на програмата, сумата на внесения депозит не се възстановява.

4.5 Клиентът има право да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, отговарящо на всички условия на програмата, като уведоми за това Туроператора. В този случай клиентът не дължи неустойка и отговаря солидарно за изпълнението на задълженията заедно с третото лице.

4.6 При невъзможност за включване в програмата поради възникнали здравословни причини, внесената сума се възстановява след предоставяне на епикриза или медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на участника. Документите следва да бъдат предоставени на туроператора не по-късно от 7 работни дни след диагностицирането. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови внесената сума до 10 работни дни след получаването на документите от клиента.

5. Отговорности, непреодолима сила, форсмажорни или независещи от туроператора обстоятелства

5.1 Туроператорът не носи отговорност в случай на откраднато, изгубено или похабено имущество, пари и ценности на участниците в екскурзията.

5.2 Туроператорът не носи отговорност в случай на забавяне поради независещи от нeго обстоятелства или непреодолими събития.

5.3 Туроператорът не дължи компенсации и неустойки, ако поради неспазване на реда и правилата на лагера, грубо отношение към останалите участници или действия застрашаващи физическото и психическото му здраве или здравето на останалите участници, участникът е отстранен от екскурзията.

5.4. Туроператорът не дължи компенсации и неустойки, ако заради влошено здравословно състояние се налага участникът да прекъсне престоя си с групата.

5.5 Прибирането до началната точка в случаите от т.5.3 и 5.4 е за сметка на клиента.

5.6 Непреодолима сила, форсмажорни или независещи от туроператора обстоятелства: по време на екскурзията като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без туроператорът да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

Здраве, лекарства, медицински грижи за участници под 18г.

При записването за екскурзия или лагер на дете, всички родители са длъжни да попълнят здравна анкета, в която да дадат информация за здравословното състояние на детето си, за да може в лагерни условия, то да може да разчита на екипа от професионалисти. В тази анкета родителят посочва всички особености – от това какви лекарства може да приема детето му при различни заболявания до какви алергии има и други особености. Децата нямат право да носят и употребяват сами лекарства. Всички лекарства, които родителите подготвят за децата си, трябва да бъдат описани и предадени на ръководителя на екскурзията / лагера при тръгване на групата. Всеки ръководител на екскурзия / лагер разполага с експедиционна аптечка с най-необходимите материали. В случай на заболяване, родителят бива информиран веднага. Инструкторите на Ар енд би адвентчър ООД са обучени да оказват първа помощ и да полагат долекарски грижи. По преценка на ръководителя на лагера и родителя, детето може да остане в лагера, дори когато се чувства неразположено, като приема само и единствено разрешените му лекарства. В случаи на по-сериозно заболяване детето трябва да бъде взето от родителя. В случай че има необходимост от спешна помощ, детето се води в бърза помощ. Ако е необходимо болнично лечение, изборът за такова се предоставя на родителите. Те могат да преценят да оставят детето в местната болница или да го транспортират до дома. Във всеки един подобен случай, първо се съобщава на родителя. Предоставят се всички известни факти за здравословното състояние на детето, както и мнението на специалиста. Окончателното решение се взима от родителя и от ръководителя на лагера. В случай че намесата, която е необходима, е минимална и детето се възстановява бързо, то може да продължи своя лагерен живот след изричното съгласие на родителя.