Close Notification Open Notification

Политика за личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на www.reverso.bg
В сила от: 01.10.2018 г.
Последна версия: 01.10.2018 г.

1. Какво представляват личните данни?
Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др.

2. Как обработваме Вашите лични данни?
Ние от СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСО“ (администраторът на сайта www.reversobg.org) ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на организирането и провеждането на мероприятията, изброени изчерпателно в подраздел „Програми“ на https://www.reverso.bg
Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел.
Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, без да се надхвърлят целите, за които те са били събрани, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?
С оглед изпълнение на нашите задължения към Вас, във връзка с организирането на събитията и мероприятията, както и в случай на сторено запитване от Вас чрез формата ни за съобщения, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни, част от „Форма за записване“ и „Форма за съобщения“, прикачени на сайта на Дружеството:
1. Собствено, бащино и фамилно име на детето/на родител;
2. Единен граждански номер, възраст на детето/на родител;
3. „Здравословни особености“ на детето;
4. Имена на родител, настойник;
5. Електронна поща;
6. Телефон за връзка;
7. IP адрес.
Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при попълване на Формата за записване или Формата за съобщения. След подаване от Ваша страна по електронен път на Форма на записване в някое събитие, то ние ще се свържем с Вас, като при срещата ни ще Ви предоставим за попълване: Разрешение за участие от родител/настойник, Формуляр за участие и Личен медицински формуляр на участника.
При определени обстоятелства от нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Използване на Началната страница на www.reverso.bg
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт (www.reversobg.org; https://www.reverso.bg) със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.
(1) „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

5. На кого споделяме личните Ви данни:
Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
(1) Туроператорска агенция:
Във връзка с организиране и провеждане на мероприятието, в което детето ще участва, се използват услугите на лицензиран туроператор – „АР ЕНД БИ АДВЕНТЧЪР“ ООД. Лични данни се предават на това дружество само доколкото това е необходимо за съответните цели. Информацията, която получават от Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“, не може да се използва от тях за никакви други цели и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни.
(2) Застрахователно дружество:
Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ използва услугите на такова дружество с оглед изпълнение на задължението си за сключване на задължителна застраховка на участниците.
(3) Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:
Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за Прехвърлянето на собствеността, при условие, че получаващата страна се съгласи да се отнася към Вашите лични данни по начин, който съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни.
(4) Публични органи:
Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ ще оказва съдействие на исканията на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи.
(5) Международно предаване на данни:
Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

6. Обработване на лични данни на деца:
Идеята и естеството на организираните от Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ лагери и събития предполага в тях да се включват лица под 16-годишна възраст. Поради тази причина и тъй като обработването на личи данни на деца изисква специална защита, с цел събирането и обработването на лични данни да бъде законосъобразно, във формата за записване е включено потвърждение, че лицето, попълващо формата, е родител или настойник на детето, което се записва. Ако научим, включително и ако бъдем уведомени от родителя, че лице под 16-годишна възраст е злоупотребило и не е налице съгласие от родител за предаване данните на детето, то своевременно ще изтрием въпросните данни.

7. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):
Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ обработва данни за здравословното състояние на децата – участниците, които по своята същност представляват т.нар. специална категория лични данни. Събирането на тази категория данни се налага, тъй като наличието на някои заболявания, би било проблем за включването в част от организираните събития или най-малко ще предполага вземането на специални мерки от страна на родителите и организаторите, съобразени с потребностите на това дете. Данните се събират също с оглед подготвянето на екипа, които ще придружава децата през цялото време и създаване на възможност за адекватната намеса при евентуален възникнал проблем – лека контузия, рана, неразположеност или др.
Дружеството събира данни за здравословното състояние на участниците в програмите му единствено при попълването и изпращането от страна на участника на документа „Личен медицински формуляр на участника“ непосредствено преди започването на програмата.

8. Сигурност на данните Ви:
Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел прилагаме разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители и трети лица, имащи ролята на обработващи спрямо Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“, а именно – туроператорската агенция и застрахователното дружество, също така свързани със Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Какви са Вашите законови права?
Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които Сдружение „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе „Училище за Приключения РЕВЕРСО“ уважава вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.
Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:
Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.
Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако: Оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.
Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо.
Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.
Право на преносимост: По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.
Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването; обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Освен ако обработването е необходимо по следните причини:
за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.
Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).
Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:
Срок: Ще се опитаме да изпълним Ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в срок от 30 дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане.
Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.
Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.
Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси.

10. Съхраняване на Вашите лични данни:
В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на организиране и провеждане на изброените в раздел „Програми“ събития на страницата Уебсайт https://www.reverso.bg, както и в срок от 5 (пет) години, след приключване на Вашето участие или участието на Вашето дете в съответния лагер / програма. Възможно е да съхраняваме данните Ви и за по-дълъг период от време, ако това се изисква от приложимите нормативни актове или по разпореждане на надлежен орган на власт.

11. Промени в настоящата политика:
Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница.

Данни за контакт:
Данните на администратора на лични данни са: СДРУЖЕНИЕ „Училище за приключения РЕВЕРСО“ ЕИК 131137891, със седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1113, кв. „Гео Милев”, ул. „Цветан Радославов” № 7, вх.Б, ет.4, ап.16; представлявано от Председателя Димитър Грозданов Грозданов.

Моля, отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на следните адреси на reverso.bg@gmail.com и гр. София, п.к. 1113, кв. „Гео Милев”, ул. „Цветан Радославов” № 7, вх.Б, ет.4, ап.16 бл. 101